HỘP THỰC PHẨM

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

HỘP THỰC PHẨM

HỘP QUAI VUÔNG LỚN

Kích thước: 23,2x22x9cm

Xem chi tiết

HỘP QUAI NHỎ

Kích thước: 16,9x12,6x6,2cm

Xem chi tiết

HỘP QUAI TRUNG

Kích thước: 21,8x15,6x7,3cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU K TRUNG

Kích thước: 22,7x12,5x7cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU K NHỎ

Kích thước: 18,8x9,8x5,8cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU K LỚN

Kích thước: 27,8x15,5x8cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU ĐỤC NHỎ

Kích thước: 20x10,8x6cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU ĐỤC TRUNG

Kích thước: 24x14x7,2cm

Xem chi tiết

HỘP BẦU ĐỤC LỚN

Kích thước: 29,2x16,8x7,8cm

Xem chi tiết

HỘP CON SÒ NHỎ

Kích thước: 17x13,8x6,3cm

Xem chi tiết

HỘP CON SÒ LỚN

Kích thước: 22x17,5x8cm

Xem chi tiết

HỘP AZ 03

Kích thước: 13x13x18,3cm

Xem chi tiết